menu

Member

Lecturer

Menaka DE ZOYSA

E-mail:menaka @ nano.kuee.kyoto-u.ac.jp

 

Assistant Professor

Takuya INOUE

E-mail:t_inoue @ nano.kuee.kyoto-u.ac.jp

 

D1

Masahiro JUTTORI

Yutaka FUKADA

M2

Naoya NOGUCHI

Takuji NISHIMOTO

M1

Kenji OGAWA

Kentaro MAEDA

B4

Taro HIRAO

Tomoki KANESAKA

Takuto MATSUDA